Engineering Technician (ช่างประจำแผนกวิศวกรรม)

Department : Engineering & Building Management

Responsibilities

1. ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของแผนกบริหารงานวิศวกรรมและอาคาร
2. ปฏิบัติงาน ตามแผนงานประจำปี ตามวิชาช่าง
3. แต่งกายให้เหมาะสมกับงานและความปลอดภัย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้
4. รับแจ้งซ่อมทั่วไปพร้องแจ้งต่อ นายช่างอาวุโส
5. เมื่อได้รับมอบหมายให้ซ่อมแซม โดยแก้ปัญหาลุล่วงแล้ว แจ้งให้ นายช่างอาวุโส เพื่อทราบทุกครั้ง (กรณีซ่อมย่อยทั่วไป)
6. เดินเอกสารในส่วนที่งานที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์
7. เมื่อพบสิ่งผิดปกติ ต้องแจ้งเหตุกับนายช่างอาวุโสทราบโดยทันที
8. ทำความสะอาด, จัดเก็บ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
9. ลงบันทึกการเบิก-จ่าย เครื่องอุปกรณ์ อะไหล่ ที่มีคงคลัง ทุกครั้ง
10. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ส่งผู้จัดการแผนกฯ
11.ตรวจบริเวณโดยทั่วไปด้วยสายตาและฟังเสียงโดยสังเกตการทำงานของเครื่องจักรเบื่องต้น
   -  สำรวจ/ซ่อมไฟแสงสว่าง,เต้ารับไฟฟ้า,สวิทช์ไฟฟ้า
   -  สำรวจท่อน้ำดี และระบบสุขภัณฑ์ (การรั่วซึมและการใช้งานอุปกรณ์)
   -  สำรวจพื้นและผนังอาคารว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย,สำรวจความแข็งแรงในการใช้ประโยชน์เฟอร์นิเจอร์
   -  สำรวจบริเวณอาคารโดยรอบ และบันทึก ,สำรวจพื้น ถนน และทางเดิน
12. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ในแผนกฯ ,รวมถึงงานนอกสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications

  • ต้องเคยรับการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและโดยมีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงานนอกเวลางานได้ ในกรณีจำเป็น ตามที่บริษัท กำหนดให้
    มีความรู้ งานซ่อมบำรุงอาคารโดยรวม เบื้องต้น (ไฟฟ้ากำลัง,สุขาภิบาล,โยธา,อิเลกทรอนิกส์,งานไม้-เหล็ก)
  • บุคลิกภาพดี, มีการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน, สุภาพ, ทำงานเอกสารได้, ช่างสังเกต, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน