นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ ต่อไปเรียกว่า(“บริษัท”) ขอแนะนำให้ทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy) ฉบับนี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวในฐานะผู้สมัครและ/หรือพนักงาน ต่อไปเรียกว่า “ท่าน” เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครและ/หรือพนักงานได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ การนำไปใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและการจ้างงานในอดีต รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก ข้อมูล เกี่ยวกับภาระทางทหาร ทัศนคติ เอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลการติดต่อเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินและบุคคลอ้างอิง

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี

ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว (รายวัน/เดือน/ปี) นักศึกษาฝึกงาน หรือ Freelance ที่ทำงานให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี

พนักงาน หมายถึง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาเพื่อทำงานให้แก่บริษัทในฐานะพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว (รายวัน/เดือน/ปี) นักศึกษาฝึกงาน หรือ Freelance ที่เข้ามาทำงานในบริษัท แล้วแต่กรณี

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น การทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการต่างๆ ภายใต้สัญญาจ้างงาน การจัดการฝึกอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาตำแหน่งงาน การโยกย้ายพนักงาน การให้ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการต่างๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของท่าน

2.2 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ

2.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านในกรณีฉุกเฉิน

2.4 บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกทราบ เช่น หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ง ใช้อำนาจตามกฎหมายที่ร้องขอ, บริษัทประกัน, โรงพยาบาล เพื่อการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

3. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล HR เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

3.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้

3.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน

(2) ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

(3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

(4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

(5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

(6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะมีมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

5. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันสมัครงาน (สำหรับผู้สมัคร) และมีกำหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง (สำหรับพนักงาน)

6. การติดต่อบริษัท

กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

(เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนกทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซ.สุวรรณมณี แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
หมายเลขโทรศัพท์ 02-690-4555
อีเมล dpo@pheno.com

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ดูประกาศนโยบายฯ ล่าสุดได้ที่ LINK