ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Notice)

เนื่องจากบริษัท ฟีโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจึงจัดทำ และเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อกับบริษัท [ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง นักแสดง โมเดลลิ่ง (Modeling) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซัพพลายเออร์ (Suppliers) พนักงานประจำ พนักงานอิสระ (Freelance) นักศึกษาฝึกงาน ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น] ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการของบริษัทที่ใช้ในการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ การเปิดเผย และ/หรือการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน บริษัทจึงประกาศนโยบายความส่วนเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Notice) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวของบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการแพทย์ ภาพถ่าย และวิดีโอ เป็นต้น

2. ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวกระทบต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บเมื่อใด และข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ถูกเก็บ

1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถจัดการหรือบริหารสัญญาหรือให้บริการท่านได้

2. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการลงทะเบียน การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม อีเมล แบบสอบถาม คำขอ และ สถานการณ์อื่นๆ ตามที่ท่านเลือกจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท

3. เมื่อท่านสมัครเข้าทำงาน หรือเข้ากระบวนการคัดเลือกนักแสดง (casting) กับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อบริษัทระหว่างนั้น รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุไว้ในประวัติส่วนตัว และใบสมัครอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้ท่านกรอกข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงประวัติการทำงาน และคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกให้ทำงานกับบริษัทด้วย

4. ประเภทข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจากท่านแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การจ้างงานในอดีต ภาระทางทหาร และ/หรือคุณสมบัติอื่นๆของท่าน รวมถึงรูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก เอกสารที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน หรือเอกสารอื่นๆที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินและบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี เป็นต้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทตามที่พรบ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น การทำสัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างนักแสดง เป็นต้น

2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

3. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของท่าน เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และ/หรือการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านในกรณีฉุกเฉิน

4. ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทในบางสถานการณ์ เช่น ข้อมูลของญาติสนิท หรือบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้เป็นผู้ถูกอ้างอิงของท่าน

ในกรณีดังกล่าวบริษัทถือว่าท่านได้รับรองและยืนยันกับบริษัทว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากท่านจะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บริษัทอาจจะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

(2) เพื่อดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับการจ้างงาน

(3) เพื่อจัดให้มีข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและประวัติของท่าน

(4) เพื่อรักษาและจัดเก็บบันทึกข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน

(5) เพื่อบริหารภายในของบริษัท

(6) เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่ท่านทำกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขอคำแนะนำทางกฎหมาย และ/หรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

(7) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทและสามารถบังคับตามสิทธิที่บริษัทมีตามสัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

(8) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้มีการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งศาล หรือมาตรการที่บังคับใช้กับบริษัท

(9) เพื่อตรวจสอบประวัติของท่าน โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัท

6. วัตถุประสงค์ที่บริษัทจะเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ อาจไม่ถูกระบุไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

1. เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทแก่บุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทประกัน โรงพยาบาล เพื่อจัดให้มีการทำประกันสุขภาพและ/หรือการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทาง ระเบียบ หรือระบบการจัดการที่บังคับใช้กับบริษัท

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่ขายข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือภายใต้การควบคุมของบริษัทได้ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2. ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านโดยเร็วที่สุด เว้นแต่บริษัทจะมีเหตุผลสมควรที่จะไม่ดำเนินการเช่นนั้น

3. ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้

4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้

5. ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็น หรือขอถอนความยินยอม หรือข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6. ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

7. ท่านสามารถขอเพิกถอนการให้ความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทสำหรับการจัดเก็บ นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ตามความเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

2. บริษัทจะทบทวนนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการของบริษัทเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการจัดการ การป้องกันและการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

3. การแก้ไขมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจของบริษัทฝ่ายเดียว เมื่อบริษัทแก้ไขแล้ว บริษัทจะลงประกาศบนเว็บไซต์ www.pheno.com ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น หรืออายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้
บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงาน หรือบันทึกเสียงจากการทำงาน เช่น การคัดเลือกนักแสดง (casting) เพื่อบันทึกข้อตกลงการทำงาน หรือป้องกันเหตุการกระทำความผิดและรักษาความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายังบริษัท

การติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

(เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนกทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซ.สุวรรณมณี แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
หมายเลขโทรศัพท์ 02-690-4555
อีเมล dpo@pheno.com

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
ดูประกาศนโยบายฯ ฉบับ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ LINK